canal_cablu_simplu
CodNumePachet
Canal cablu simplu
KO-C10X8Canal cablu adeziv 10x08 2m/buc
240 m/pachet
KO-C12X12Canal cablu adeziv 12x12 2m/buc
200 m/pachet
KO-C15X10Canal cablu adeziv 15x10 2m/buc
200 m/pachet
KO-C16X16Canal cablu adeziv 16x16 2m/buc
100 m/pachet
KO-C20X10Canal cablu adeziv 20x10 2m/buc
200 m/pachet
KO-C25X16Canal cablu adeziv 25x16 2m/buc
100 m/pachet
KO-C25X25Canal cablu adeziv 25x25 2m/buc
50 m/pachet
KO-C30X20Canal cablu adeziv 30x20 2m/buc
50 m/pachet
KO-C40X16Canal cablu adeziv 40x16 2m/buc
60 m/pachet
KO-C40X25Canal cablu adeziv 40x25 2m/buc
40 m/pachet
KO-C40X40Canal cablu adeziv 40x40 2m/buc
36 m/pachet
KO-C60X40Canal cablu adeziv 60x40 2m/buc
24 m/pachet
KO-C60X60Canal cablu adeziv 60x60 2m/buc
16 m/pachet
KO-C80X40Canal cablu adeziv 80x40 2m/buc
24 m/pachet
KO-C80X60Canal cablu adeziv 80x60 2m/buc
16 m/pachet
KO-C100X40Canal cablu adeziv 100x40 2m/buc
16 m/pachet
KO-C100X60Canal cablu adeziv 100x60 2m/buc
16 m/pachet
Canal cablu simplu + adeziv
KO-C10X8ACanal cablu adeziv 10x08 2m/buc
240 m/pachet
KO-C12X12ACanal cablu adeziv 12x12 2m/buc
200 m/pachet
KO-C15X10ACanal cablu adeziv 15x10 2m/buc
200 m/pachet
KO-C16X16ACanal cablu adeziv 16x16 2m/buc
100 m/pachet
KO-C20X10ACanal cablu adeziv 20x10 2m/buc
200 m/pachet
KO-C25X16ACanal cablu adeziv 25x16 2m/buc
100 m/pachet
KO-C25X25ACanal cablu adeziv 25x25 2m/buc
50 m/pachet
KO-C30X20ACanal cablu adeziv 30x20 2m/buc
50 m/pachet
KO-C40X16ACanal cablu adeziv 40x16 2m/buc
60 m/pachet
KO-C40X25ACanal cablu adeziv 40x25 2m/buc
40 m/pachet
KO-C40X40ACanal cablu adeziv 40x40 2m/buc
24 m/pachet
KO-C60X40ACanal cablu adeziv 60x40 2m/buc
24 m/pachet
KO-C60X60ACanal cablu adeziv 60x60 2m/buc
24 m/pachet


canal_cablu_colorat
Cod
Nume
Pachet
Canal Cablu Colorat Simplu
KO-C12X12.FCanal cablu colorat fag 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12.MCanal cablu colorat mahon 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12.SCanal cablu colorat stejar 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C16X16.FCanal cablu colorat fag 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16.MCanal cablu colorat mahon 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16.SCanal cablu colorat stejar 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C20X10.FCanal cablu colorat fag 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10.MCanal cablu colorat mahon 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10.SCanal cablu colorat stejar 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C25X16.FCanal cablu colorat fag 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16.MCanal cablu colorat mahon 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16.SCanal cablu colorat stejar 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X25.FCanal cablu colorat fag 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25.MCanal cablu colorat mahon 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25.SCanal cablu colorat stejar 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C45X25.FCanal cablu colorat fag 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25.MCanal cablu colorat mahon 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25.SCanal cablu colorat stejar 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X40.FCanal cablu colorat fag 45x40 2m/buc
36m/pachet
KO-C45X40.MCanal cablu colorat mahon 45x40 2m/buc
36m/pachet
KO-C45X40.SCanal cablu colorat stejar 45x40 2m/buc
36m/pachet
Canal Cablu Colorat Adeziv
KO-C12X12A.FCanal cablu colorat adeziv fag 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C16X16A.FCanal cablu colorat adeziv fag 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 12x12 2m/buc
100m/pachet
KO-C20X10A.FCanal cablu colorat adeziv fag 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C25X16A.FCanal cablu colorat adeziv fag 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X25A.FCanal cablu colorat adeziv fag 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C45X25A.FCanal cablu colorat adeziv fag 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X40A.FCanal cablu colorat adeziv fag 45x40 2m/buc
24m/pachet
KO-C45X40A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 45x40 2m/buc
24m/pachet
KO-C45X40A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 45x40 2m/buc
24m/pachet


canal_cablu_colorat
COD
NUME
PACHET
Canal Cablu Colorat
KO-C12X12.FDCanal Cablu din fag 12x12 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12.MDCanal canal mahon 12x12 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12.SDCanal cablu stejar 12x12 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C16X16.FDCanal Cablu din fag 16x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16.MDCanal canal mahon 16x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16.SDCanal cablu stejar 16x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C20X10.FDCanal Cablu din fag 20x10 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10.MDCanal canal mahon 20x10 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10.SDCanal cablu stejar 20x10 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C25X16.FDCanal Cablu din fag 25x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16.MDCanal canal mahon 25x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16.SDCanal cablu stejar 25x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X25.FDCanal Cablu din fag 25x25 cu desen 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25.MDCanal canal mahon 25x25 cu desen 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25.SDCanal cablu stejar 25x25 cu desen 2m/buc
50m/pachet
KO-C45X25.FDCanal Cablu din fag 45x25 cu desen 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25.MDCanal canal mahon 45x25 cu desen 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25.SDCanal cablu stejar 45x25 cu desen 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X40.FDCanal Cablu din fag 45x40 cu desen 2m/buc
36m/pachet
KO-C45X40.MDCanal canal mahon 45x40 cu desen 2m/buc
36m/pachet
KO-C45X40.SDCanal cablu stejar 45x40 cu desen 2m/buc
36m/pachet
Canal cablu colorat desen + adezivKO-C12X12A.FDCanal Cablu din fag 45x40 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 12x12 2M/BUC200m/pachet
KO-C12X12A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 12x12 2M/BUC200m/pachet
KO-C16X16A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 16x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C16X16A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 16x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C16X16A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 16x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C20X10A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 20x10 2M/BUC200m/pachet
KO-C20X10A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 20x10 2M/BUC200m/pachet
KO-C20X10A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 20x10 2M/BUC200m/pachet
KO-C25X16A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 25x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C25X16A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 25x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C25X16A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 25x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C25X25A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 25x25 2M/BUC50m/pachet
KO-C25X25A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 25x25 2M/BUC50m/pachet
KO-C25X25A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 25x25 2M/BUC50m/pachet
KO-C45X25A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 45x25 2M/BUC40m/pachet
KO-C45X25A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 45x25 2M/BUC40m/pachet
KO-C45X25A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 45x25 2M/BUC40m/pachet
KO-C45X40A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 45x40 2M/BUC36m/pachet
KO-C45X40A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 45x40 2M/BUC36m/pachet
KO-C45X40A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 45x40 2M/BUC36m/pachet


canal_cablu_pardoseala
CODDENUMIREPACHET
Canal cablu pardosealaKO-PA50X16CANAL PARDOSEALA 2M/BUC ALB 50x1650m/pachet
KO-PA50X16GCANAL PARDOSEALA 2M/BUC GRI 50x1650m/pachet
KO-PA70X20CANAL PARDOSEALA 2M/BUC ALB 70x2030m/pachet
KO-PA70X20GCANAL PARDOSEALA 2M/BUC GRI 70x2030m/pachet
Canal cablu pardoseala + adezivKO-PA50X16ACANAL PARDOSEALA CU ADEZIV 2M/BUC ALB 50x1650m/pachet
KO-PA50X16G.ACANAL PARDOSEALA CU ADEZIV 2M/BUC GRI 50x1650m/pachet
KO-PA70X20ACANAL PARDOSEALA CU ADEZIV 2M/BUC ALB 70x2030m/pachet
KO-PA70X20G.ACANAL PARDOSEALA CU ADEZIV 2M/BUC GRI 70x2030m/pachet
Canal cablu pardoseala colorat lemnKO-PA50X16MCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN MAHON 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA50X16SCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN STEJAR 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA50X16FCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN FAG 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA70X20MCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN MAHON 2M/BUC 50x1630m/pachet
KO-PA70X20SCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN STEJAR 2M/BUC 50x1630m/pachet
KO-PA70X20FCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN FAG 2M/BUC 50x1630m/pachet
Canal cablu pardoseala colorat cu desenKO-PA50X16M.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN MAHON 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA50X16S.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN STEJAR 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA50X16F.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN FAG 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA70X20M.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN MAHON 2M/BUC 50x1630m/pachet
KO-PA70X20S.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN STEJAR 2M/BUC 50x1630m/pachet
KO-PA70X20F.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN FAG 2M/BUC 50x1630m/pachet


tub_pvc
CODDENUMIREPACHET
Tub rigid din PVC CANALUXKO-T16TUB RIGID DIN PVC CANALUX GRI D:16MM 320N 3M
KO-T20TUB RIGID DIN PVC CANALUX GRI D:20MM 320N 3M
KO-T25TUB RIGID DIN PVC CANALUX GRI D:25MM 320N 3M
Sistem canalKO-SC100X35KSISTEM CANAL CABLU 100x3520m
KO-SC100X50KSISTEM CANAL CABLU 100x5016m
AccesoriiKO-SC10051-03COLT INTERIOR12m
KO-SC10051-04COLT EXTERIOR10m
KO-SC10051-05IMBINARE T8m
KO-SC10051-06IMBINARE L8m
KO-SC10051-07FINALA12m
KO-SC10051-08IMBINARE24m
KO-SC10051-09SEPERATOR120m


tub_pvc
CodNumePachet
Canal cablu perforat
KO-PER25X25CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
36 m/pachet
KO-PER25X40CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
24 m/pachet
KO-PER25X80CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
12 m/pachet
KO-PER40X40CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
16 m/pachet
KO-PER40X60CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
20 m/pachet
KO-PER40X80CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
8 m/pachet
KO-PER60X40CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
20 m/pachet
KO-PER60X60CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
12 m/pachet
KO-PER80X40CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
12 m/pachet

COD
DENUMIRE
B-grosimea, mm
H-Inaltimea, mm
S-ATK-05-04
S-ATK-10-04
S-ATK-15-04
S-ATK-20-04
S-ATK-30-04
S-ATK-40-04
S-ATK-50-04
S-ATK-60-04
JGHEAB SARMA 35/50
JGHEAB SARMA 35/100
JGHEAB SARMA 35/150
JGHEAB SARMA 35/200
JGHEAB SARMA 35/300
JGHEAB SARMA 35/400
JGHEAB SARMA 35/500
JGHEAB SARMA 35/600
100
100
150
200
300
400
500
600
35
35
35
35
35
35
35
35

S-ATK-05-14
S-ATK-10-14
S-ATK-15-14
S-ATK-20-14
S-ATK-30-14
S-ATK-40-14
S-ATK-50-14
S-ATK-60-14
JGHEAB SARMA 50/50
JGHEAB SARMA 50/100
JGHEAB SARMA 50/150
JGHEAB SARMA 50/200
JGHEAB SARMA 50/300
JGHEAB SARMA 50/400
JGHEAB SARMA 50/500
JGHEAB SARMA 50/600
50
100
150
200
300
400
500
600
50
50
50
50
50
50
50
50

S-ATK-10-24
S-ATK-15-24
S-ATK-20-24
S-ATK-30-24
S-ATK-40-24
S-ATK-50-24
S-ATK-60-24
ATK-6-1
JGHEAB SARMA 100/100
JGHEAB SARMA 100/150
JGHEAB SARMA 100/200
JGHEAB SARMA 100/300
JGHEAB SARMA 100/400
JGHEAB SARMA 100/500
JGHEAB SARMA 100/600
PIESA LEGATURA JGHEAB, TIP3
100
150
200
300
400
500
600
100
100
100
100
100
100
100

COD
DENUMIRE
GROSIME mm
INALTIME mm
S-A05-05A
S-A10-06A
S-A16-06A
S-A20-06A
S-A30-06A
S-A40-06A
S-A50-06A
S-A60-06A
Jgheab Perforat Heavy Duty 50x50
Jgheab Perforat Heavy Duty 100X60
Jgheab Perforat Heavy Duty 160X60
Jgheab Perforat Heavy Duty 200X60
Jgheab Perforat Heavy Duty 300X60
Jgheab Perforat Heavy Duty 400X60
Jgheab Perforat Heavy Duty 500X60
Jgheab Perforat Heavy Duty 600X60
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1
1
1
50
60
60
60
60
60
60
60

S-A 05-K
S-A 10-K
S-A 16-K
S-A 20-K
S-A 30-K
S-A 40-K
S-A 50-K
S-A 60-K
Capac Jgheab Heavy Duty 50
Capac Jgheab Heavy Duty 100
Capac Jgheab Heavy Duty 160
Capac Jgheab Heavy Duty 200
Capac Jgheab Heavy Duty 300
Capac Jgheab Heavy Duty 400
Capac Jgheab Heavy Duty 500
Capac Jgheab Heavy Duty 600
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12

S-A1-5A
S-A1-6A
S-C/S-2
ECLISA H50
ECLISA H60
SURUB+PIULITA M8X12
1.2
1.2
M8
50
60
0

MU-TS.9M

Tub spiralat oţel zincat
diametru 9mm - 50m rola
MU-TS.11M

Tub spiralat oţel zincat
diametru 11mm - 50m rola
MU-TS.14M

Tub spiralat oţel zincat
diametru 14mm - 50m rola
MU-TS.16M

Tub spiralat oţel zincat
diametru 16mm - 50m rola
MU-TS.18M

Tub spiralat oţel zincat
diametru 18mm - 50m rola
MU-TS.26M

Tub spiralat oţel zincat
diametru 26mm - 25m rola
MU-TS.37M

Tub spiralat oţel zincat
diametru 37mm - 25m rola
MU-TS.50M

Tub spiralat oţel zincat
dia. 50mm - 25m rola
MU-TS.60M

Tub spiralat oţel zincat
diametru 60mm - 25m rola
MU-TS.9IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 9mm - 50m
MU-TS.11IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 11mm - 50m
MU-TS.14IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 14mm - 50m
MU-TS.16IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 16mm - 50m
MU-TS.18IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 18mm - 50m
MU-TS.26IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 26mm - 25m
MU-TS.37IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 37mm - 25m
MU-TS.50IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 50mm - 25m
MU-TS.60IP

Tub spiral oţel + izolaţie plastic
dia. 60mm - 50m
SP-TS.2X1.5

TUB SPIRALAT CU CABLU 100M 2X1.5MM
SP-TS.3X1.5

TUB SPIRALAT CU CABLU 100M 3X1.5MM
SP-TS.3X2.5

TUB SPIRALAT CU CABLU 100M 3X2.5MM

Aveți un proiect în derulare?
Trimiteți un email la adresa ovidiu.b@spotvisionelectric.ro cu urmatoarele date:
Numele (pers. fizică/juridică); Nr. telefon;Necesarul pentru proiect
și în cel mai scurt timp veți fi contactat de către inginerul nostru: ing. Ovidiu Banica!
Vă mulțumim!

DEPARTAMENT PROIECTE