canal_cablu_simplu
CodNumePachet
Canal cablu simplu
KO-C10X8Canal cablu adeziv 10x08 2m/buc
240 m/pachet
KO-C12X12Canal cablu adeziv 12x12 2m/buc
200 m/pachet
KO-C15X10Canal cablu adeziv 15x10 2m/buc
200 m/pachet
KO-C16X16Canal cablu adeziv 16x16 2m/buc
100 m/pachet
KO-C20X10Canal cablu adeziv 20x10 2m/buc
200 m/pachet
KO-C25X16Canal cablu adeziv 25x16 2m/buc
100 m/pachet
KO-C25X25Canal cablu adeziv 25x25 2m/buc
50 m/pachet
KO-C30X20Canal cablu adeziv 30x20 2m/buc
50 m/pachet
KO-C40X16Canal cablu adeziv 40x16 2m/buc
60 m/pachet
KO-C40X25Canal cablu adeziv 40x25 2m/buc
40 m/pachet
KO-C40X40Canal cablu adeziv 40x40 2m/buc
36 m/pachet
KO-C60X40Canal cablu adeziv 60x40 2m/buc
24 m/pachet
KO-C60X60Canal cablu adeziv 60x60 2m/buc
16 m/pachet
KO-C80X40Canal cablu adeziv 80x40 2m/buc
24 m/pachet
KO-C80X60Canal cablu adeziv 80x60 2m/buc
16 m/pachet
KO-C100X40Canal cablu adeziv 100x40 2m/buc
16 m/pachet
KO-C100X60Canal cablu adeziv 100x60 2m/buc
16 m/pachet
Canal cablu simplu + adeziv
KO-C10X8ACanal cablu adeziv 10x08 2m/buc
240 m/pachet
KO-C12X12ACanal cablu adeziv 12x12 2m/buc
200 m/pachet
KO-C15X10ACanal cablu adeziv 15x10 2m/buc
200 m/pachet
KO-C16X16ACanal cablu adeziv 16x16 2m/buc
100 m/pachet
KO-C20X10ACanal cablu adeziv 20x10 2m/buc
200 m/pachet
KO-C25X16ACanal cablu adeziv 25x16 2m/buc
100 m/pachet
KO-C25X25ACanal cablu adeziv 25x25 2m/buc
50 m/pachet
KO-C30X20ACanal cablu adeziv 30x20 2m/buc
50 m/pachet
KO-C40X16ACanal cablu adeziv 40x16 2m/buc
60 m/pachet
KO-C40X25ACanal cablu adeziv 40x25 2m/buc
40 m/pachet
KO-C40X40ACanal cablu adeziv 40x40 2m/buc
24 m/pachet
KO-C60X40ACanal cablu adeziv 60x40 2m/buc
24 m/pachet
KO-C60X60ACanal cablu adeziv 60x60 2m/buc
24 m/pachet


canal_cablu_colorat
Cod
Nume
Pachet
Canal Cablu Colorat Simplu
KO-C12X12.FCanal cablu colorat fag 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12.MCanal cablu colorat mahon 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12.SCanal cablu colorat stejar 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C16X16.FCanal cablu colorat fag 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16.MCanal cablu colorat mahon 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16.SCanal cablu colorat stejar 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C20X10.FCanal cablu colorat fag 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10.MCanal cablu colorat mahon 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10.SCanal cablu colorat stejar 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C25X16.FCanal cablu colorat fag 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16.MCanal cablu colorat mahon 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16.SCanal cablu colorat stejar 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X25.FCanal cablu colorat fag 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25.MCanal cablu colorat mahon 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25.SCanal cablu colorat stejar 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C45X25.FCanal cablu colorat fag 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25.MCanal cablu colorat mahon 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25.SCanal cablu colorat stejar 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X40.FCanal cablu colorat fag 45x40 2m/buc
36m/pachet
KO-C45X40.MCanal cablu colorat mahon 45x40 2m/buc
36m/pachet
KO-C45X40.SCanal cablu colorat stejar 45x40 2m/buc
36m/pachet
Canal Cablu Colorat Adeziv
KO-C12X12A.FCanal cablu colorat adeziv fag 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 12x12 2m/buc
200m/pachet
KO-C16X16A.FCanal cablu colorat adeziv fag 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 16x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 12x12 2m/buc
100m/pachet
KO-C20X10A.FCanal cablu colorat adeziv fag 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 20x10 2m/buc
200m/pachet
KO-C25X16A.FCanal cablu colorat adeziv fag 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 25x16 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X25A.FCanal cablu colorat adeziv fag 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 25x25 2m/buc
50m/pachet
KO-C45X25A.FCanal cablu colorat adeziv fag 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 45x25 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X40A.FCanal cablu colorat adeziv fag 45x40 2m/buc
24m/pachet
KO-C45X40A.MCanal cablu colorat adeziv mahon 45x40 2m/buc
24m/pachet
KO-C45X40A.SCanal cablu colorat adeziv stejar 45x40 2m/buc
24m/pachet


canal_cablu_colorat
COD
NUME
PACHET
Canal Cablu Colorat
KO-C12X12.FDCanal Cablu din fag 12x12 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12.MDCanal canal mahon 12x12 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12.SDCanal cablu stejar 12x12 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C16X16.FDCanal Cablu din fag 16x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16.MDCanal canal mahon 16x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C16X16.SDCanal cablu stejar 16x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C20X10.FDCanal Cablu din fag 20x10 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10.MDCanal canal mahon 20x10 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C20X10.SDCanal cablu stejar 20x10 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C25X16.FDCanal Cablu din fag 25x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16.MDCanal canal mahon 25x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X16.SDCanal cablu stejar 25x16 cu desen 2m/buc
100m/pachet
KO-C25X25.FDCanal Cablu din fag 25x25 cu desen 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25.MDCanal canal mahon 25x25 cu desen 2m/buc
50m/pachet
KO-C25X25.SDCanal cablu stejar 25x25 cu desen 2m/buc
50m/pachet
KO-C45X25.FDCanal Cablu din fag 45x25 cu desen 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25.MDCanal canal mahon 45x25 cu desen 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X25.SDCanal cablu stejar 45x25 cu desen 2m/buc
40m/pachet
KO-C45X40.FDCanal Cablu din fag 45x40 cu desen 2m/buc
36m/pachet
KO-C45X40.MDCanal canal mahon 45x40 cu desen 2m/buc
36m/pachet
KO-C45X40.SDCanal cablu stejar 45x40 cu desen 2m/buc
36m/pachet
Canal cablu colorat desen + adezivKO-C12X12A.FDCanal Cablu din fag 45x40 cu desen 2m/buc
200m/pachet
KO-C12X12A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 12x12 2M/BUC200m/pachet
KO-C12X12A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 12x12 2M/BUC200m/pachet
KO-C16X16A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 16x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C16X16A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 16x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C16X16A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 16x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C20X10A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 20x10 2M/BUC200m/pachet
KO-C20X10A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 20x10 2M/BUC200m/pachet
KO-C20X10A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 20x10 2M/BUC200m/pachet
KO-C25X16A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 25x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C25X16A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 25x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C25X16A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 25x16 2M/BUC100m/pachet
KO-C25X25A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 25x25 2M/BUC50m/pachet
KO-C25X25A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 25x25 2M/BUC50m/pachet
KO-C25X25A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 25x25 2M/BUC50m/pachet
KO-C45X25A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 45x25 2M/BUC40m/pachet
KO-C45X25A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 45x25 2M/BUC40m/pachet
KO-C45X25A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 45x25 2M/BUC40m/pachet
KO-C45X40A.FDCANAL CABLU FAG DESEN + ADEZIV 45x40 2M/BUC36m/pachet
KO-C45X40A.MDCANAL CABLU MAHON DESEN + ADEZIV 45x40 2M/BUC36m/pachet
KO-C45X40A.SDCANAL CABLU STEJAR DESEN + ADEZIV 45x40 2M/BUC36m/pachet


canal_cablu_pardoseala
CODDENUMIREPACHET
Canal cablu pardosealaKO-PA50X16CANAL PARDOSEALA 2M/BUC ALB 50x1650m/pachet
KO-PA50X16GCANAL PARDOSEALA 2M/BUC GRI 50x1650m/pachet
KO-PA70X20CANAL PARDOSEALA 2M/BUC ALB 70x2030m/pachet
KO-PA70X20GCANAL PARDOSEALA 2M/BUC GRI 70x2030m/pachet
Canal cablu pardoseala + adezivKO-PA50X16ACANAL PARDOSEALA CU ADEZIV 2M/BUC ALB 50x1650m/pachet
KO-PA50X16G.ACANAL PARDOSEALA CU ADEZIV 2M/BUC GRI 50x1650m/pachet
KO-PA70X20ACANAL PARDOSEALA CU ADEZIV 2M/BUC ALB 70x2030m/pachet
KO-PA70X20G.ACANAL PARDOSEALA CU ADEZIV 2M/BUC GRI 70x2030m/pachet
Canal cablu pardoseala colorat lemnKO-PA50X16MCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN MAHON 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA50X16SCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN STEJAR 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA50X16FCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN FAG 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA70X20MCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN MAHON 2M/BUC 50x1630m/pachet
KO-PA70X20SCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN STEJAR 2M/BUC 50x1630m/pachet
KO-PA70X20FCANAL PARDOSEALA COLORAT LEMN FAG 2M/BUC 50x1630m/pachet
Canal cablu pardoseala colorat cu desenKO-PA50X16M.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN MAHON 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA50X16S.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN STEJAR 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA50X16F.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN FAG 2M/BUC 50x1650m/pachet
KO-PA70X20M.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN MAHON 2M/BUC 50x1630m/pachet
KO-PA70X20S.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN STEJAR 2M/BUC 50x1630m/pachet
KO-PA70X20F.ACANAL PARDOSEALA COLORAT CU DESEN FAG 2M/BUC 50x1630m/pachet


tub_pvc
CODDENUMIREPACHET
Tub rigid din PVC CANALUXKO-T16TUB RIGID DIN PVC CANALUX GRI D:16MM 320N 3M
KO-T20TUB RIGID DIN PVC CANALUX GRI D:20MM 320N 3M
KO-T25TUB RIGID DIN PVC CANALUX GRI D:25MM 320N 3M
Sistem canalKO-SC100X35KSISTEM CANAL CABLU 100x3520m
KO-SC100X50KSISTEM CANAL CABLU 100x5016m
AccesoriiKO-SC10051-03COLT INTERIOR12m
KO-SC10051-04COLT EXTERIOR10m
KO-SC10051-05IMBINARE T8m
KO-SC10051-06IMBINARE L8m
KO-SC10051-07FINALA12m
KO-SC10051-08IMBINARE24m
KO-SC10051-09SEPERATOR120m


tub_pvc
CodNumePachet
Canal cablu perforat
KO-PER25X25CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
36 m/pachet
KO-PER25X40CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
24 m/pachet
KO-PER25X80CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
12 m/pachet
KO-PER40X40CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
16 m/pachet
KO-PER40X60CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
20 m/pachet
KO-PER40X80CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
8 m/pachet
KO-PER60X40CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
20 m/pachet
KO-PER60X60CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
12 m/pachet
KO-PER80X40CANAL CABLU PERFORAT 2M/BUC GRI
12 m/pachet

Aveți un proiect în derulare?
Trimiteți un email la adresa cristi.gheorghe@spotvisionelectric.ro cu urmatoarele date:
Numele (pers. fizică/juridică); Nr. telefon;Necesarul pentru proiect
și în cel mai scurt timp veți fi contactat de către inginerul nostru: ing. Cristian Gheorghe!
Vă mulțumim!

DEPARTAMENT PROIECTE